Adaptív tréningek
Szervezetközi kapcsolatok
A fel­nőtt se­lyem­maj­mok - a leg­több más fő­em­lős­sel szem­ben - szí­ve­sen vé­dik, sőt e­te­tik egy­más köly­ke­it. A­zok­ban a cso­por­tok­ban, a­me­lyek tag­ja­i meg­oszt­ják egy­más közt az u­tó­dok gon­do­zá­sát, a köly­kök­nek job­ban kell „ol­vas­ni­uk” má­sok vi­sel­ke­dé­sé­ben, hogy ki­vív­ják ma­guk­nak a fel­nőt­tek sze­re­te­tét, és fel­is­mer­jék, a­mi­kor va­la­ki ár­ta­ni a­kar ne­kik. A ter­mé­sze­tes sze­lek­ció a­zo­kat a köly­kö­ket ré­sze­sí­ti e­lőny­ben, a­me­lyek ki­csit jobb „gon­do­lat­ol­va­sók”, és haj­la­mo­sab­bak a má­sok­kal va­ló e­gyütt­mű­kö­dés­re.

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

A Training360 CSR tevékenysége A Training360 CSR tevékenysége

Szá­munk­ra ki­e­mel­ten fon­tos, hogy te­vé­keny­sé­günk­kel szo­ci­á­lis és kör­nye­zet­vé­del­mi ü­gye­ket tá­mo­gas­sunk.

Vállalati felelősségvállalás

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások HR fejlesztési programok HR fejlesztési programok

HR fejlesztési programok

Az evolúciós pszichológia egyik legfrissebb kutatási területe az úgynevezett második evolúciós logika, melynek alapvetése, hogy az önzetlenség is ugyanolyan célokat szolgál és ugyanúgy részese a sikernek, mint a többi evolúciós faktor.

A társadalmi diverzitás integrációja, a vállalati felelősségvállalás nem csak bizonyítottan jó hatással van a szervezet teljesítményére, hanem elvárásként is megjelenik a külső ügyfelek (például az Európai Unió) szemében.

Diverzitásmenedzsment

Az emberek közötti különbözőségből fakadó előnyök érvényre juttatása és ezek megértése, valamint megfelelő magatartásminták, új munkavégzési gyakorlatok és elvek integrálása komoly feladat, amivel szükséges és érdemes is foglalkozni, hiszen hatékonyabb, gyorsabban reagáló szervezetet eredményez.

A színes, elfogadó szervezet létrehozásában és fenntartásában ügyfeleinket, a vezetőket és a HR munkatársait ezeken a kiemelt területeken az alábbi tréning megoldásokkal tudjuk támogatni.

Munkába visszatérő kismamák
 • Integráló tréning a kismamáknak
 • Online munkavégzést segítő tréningek
Y generáció
 • Speciális vezetői tréning
 • Tehetségmenedzsment program
Nyugdíj előtt álló munkatársak
 • Vezetői motivációs tréning
 • Énmárka építés tréning 55 év felettiek számára
Női vezetők
 • Speciális tréningek női vezetőknek
 • Énmárka építés tréning női vezetőknek
Megváltozott munkaképességűek
 • Toborzás, kiválasztás tréning
 • Érzékenyítő tréning, csapatépítés

A tréningeken túl komplex HR fejlesztési programok megtervezésében és kivitelezésében nyújtunk tanácsadói szolgáltatásokat:

 • Távmunka rendszer bevezetése
 • Mentori rendszer kialakítása
 • Munkakörelemzés, új tanácsadói szint kialakítása
 • Támogató szervezeti kultúra kialakítása

Vállalati felelősségvállalás - CSR

A vállalati felelősségvállalás témájával ma már minden szervezetnek foglalkoznia kell, tudatosan kell gondolnia a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásáról, hiszen ezek a hosszú távú fenntarthatóság alapját képezik. Az igazán sikeres CSR programok organikusan illeszkednek a szervezet sajátosságaihoz, emberi és szakmai profiljához.

Exkluzív, interaktív személet formáló, bevezető tréningmegoldásaink az első lépést jelenthetik egy minden külső szereplő által elismert, folyamatosan bővülő vállalati felelősségvállalási program irányába. A program résztvevői megismerhetik a lehetséges utakat, egy CSR program megvalósításának optimális folyamatát, támogatást kapnak ahhoz, hogy elindíthassák a szükséges belső folyamatokat.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...