Adaptív tréningek

„Ta­nul­hat­nánk az é­let ter­mé­sze­tes e­vo­lú­ci­ó­já­tól, mert o­ko­sabb ná­lunk, még­pe­dig az­ért o­ko­sabb, mert mint­egy há­rom­e­zer­szer több i­de­je volt a ta­nu­lás­ra, mint ne­künk, a fi­a­tal em­be­ri nem­nek, a­mely a­lig egy­mil­li­ó é­vet szám­lál.”

Stanisław Lem

Adaptive training

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ

A Training360 CSR tevékenysége A Training360 CSR tevékenysége

Szá­munk­ra ki­e­mel­ten fon­tos, hogy te­vé­keny­sé­günk­kel szo­ci­á­lis és kör­nye­zet­vé­del­mi ü­gye­ket tá­mo­gas­sunk.

Vállalati felelősségvállalás

PartnereinkPartnereink

Pré­mi­um mi­nő­sé­gű szol­gál­ta­tá­sa­ink­hoz pré­mi­um mi­nő­sé­gű part­ne­re­ink se­gít­sé­gét vesszük i­gény­be.

Tré­ne­re­ink szál­lás­fog­la­lá­sa és ren­dez­vé­nye­ink hely­szín ügy­in­té­zé­se: szallodak.hu

Szakmai anyagok fordítása: www.conford.hu

Csomagküldés: www.fenypostafutar.hu
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások

Adaptív tréningek

Humánerőforrás fejlesztési filozófiánk alapja az adaptív megközelítés, javasolt készségfejlesztő és szakmai tréning és coaching megoldásaink, a külső és belső körülményekhez való dinamikus alkalmazkodásra építenek az alábbi fókuszterületeken keresztül:

Az üzleti versenyben, csak úgy, mint az evolúciós fejlődésben nem a legerősebb vagy a legnagyobb még csak nem is a legügyesebb vagy legszebb éri el a legnagyobb sikert, hanem az, aki a leggyorsabban és legjobban tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

A külső körülmények változására az aktuális, friss szakmai tudás bővítésével készülhet fel a szervezet hardskill tréningjeink segítségével, legyen szó ügyfélszolgálatról, beszerzésről, értékesítésről vagy termelésmenedzsmentről, a szoftverek hatékony használatáról.

A belső körülmények, azaz a szervezetet alkotó egyének és csoportok folyamatos változásban, fejlődésben vannak, hatékonyságuk softskill tréningjeink, coaching megoldásaink segítségével fejleszthetőek, projektmenedzsment, üzleti készségek, vezetőképzés területén, önálló tréningprogram vagy komplex szervezetfejlesztés, támogatás formájában.

Napjainkban az üzleti evolúció folyamata jelentősen felgyorsult, nem elég a jó koncepció, a kiemelkedő minőség vagy gazdaságosság, folyamatosan törekedni kell az új, a jobb gyakorlatok megtalálására és alkalmazására. Minden megoldásunk gyakorlatias, azonnal hasznosítható, trénereink szakmai tapasztalatára épülő, könyvekből nem elsajátítható tudást biztosít a résztvevők számára.

Engedélyezett képzési programok

A Felnőttképzési Törvény megváltozásával az EU-s vagy állami forrásból támogatott képzési pályázatok (pl. a HEFOP, TÁMOP), engedélyezett képző intézményekkel valósíthatók meg. Ehhez a képző intézmények, így a Training360 Kft. is a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapott felnőttképzési engedélyt (ez a korábbi akkreditációnak felel meg), ami a minőségi feltételek meglétének garanciája.

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: E-000398/2014

A Training360 Kft., mint engedélyezett képző intézmény felnőttképzési szakértők által ellenjegyzett, engedélyezett képzési programokat valósít meg, a törvényben meghatározott, igen szigorú követelményeknek megfelelve.

A pályázat kivitelezése gyakran elég összetett feladat, ezért igény esetén teljes körű támogatást is biztosítunk a pályázat megvalósításában, beleértve az igények felmérését, elemzését, a pályázat szakmai összeállítását, beadását, nyomkövetését is.

Nyilvántartott képzési programok

Képzési program megnevezése Nyilvántartásba vételi szám Képzési kör
Vezetői alapismeretek E-000398/2014/D001 D
Változásmenedzsment E-000398/2014/D002 D
Tárgyalástechnika E-000398/2014/D003 D
Prezentáció E-000398/2014/D004 D
Konfliktuskezelés E-000398/2014/D005 D
Időgazdálkodás E-000398/2014/D006 D
Táblázatkezelés alapismeretek E-000398/2014/D007 D
Táblázatkezelés ismeretek E-000398/2014/D008 D
Bemutató készítés E-000398/2014/D009 D
Adatbázis-kezelés alapjai E-000398/2014/D010 D
Asszertív kommunikáció E-000398/2014/D011 D
Tervezés és feladatvégrehajtás alapjai E-000398/2014/D012 D
Angol nyelvi képzés E-000398/2014/C001 C
Német nyelv E-000398/2014/C002 C

Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
E-learning
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...